top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van:


Stichting Baby Spa Network Europe
Gevestigd aan Hoofddiep 1, 9354 AK Zevenhuizen

Roxane Liewes - KvK: 89924037


Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen


Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


Opdrachtnemer: Stichting Baby Spa Network Europe (hierna te noemen: Baby Spa Netwerk)

Opdrachtgever:  Hij of zij (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die een Overeenkomst met Baby Spa Netwerk heeft gesloten of in opdracht van wie Baby Spa Netwerk diensten verricht en/of Producten levert, dan wel met wie Baby Spa Netwerk in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.

Overeenkomst : Iedere Overeenkomst die tussen Baby Spa Netwerk en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Offerte: In meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten en/of opgave van de te leveren Diensten en/of Producten.

Order: Ieder mondeling of schriftelijk verzoek, in welke vorm dan ook, al dan niet naar aanleiding van een Offerte, van Opdrachtgever aan Baby Spa Netwerk tot het verrichten van Diensten, het leveren van Producten of anderszins aangaan van een Overeenkomst.

Diensten: Alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Baby Spa Netwerk voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht.

Producten: Alle zaken en alle resultaten van dienstverlening door Baby Spa Netwerk voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht.

 


Artikel 2: Toepasselijkheid
 

1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en Offertes en zijn van toepassing op alle (overige) rechtshandelingen tussen Baby Spa Netwerk en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een Overeenkomst.

2. Aanvullingen op of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen en zijn alleen van toepassing op de expliciet genoemde Overeenkomst en prevaleren voor de in deze en volgende hoofdstukken opgestelde bepalingen.

3. Specifieke bepalingen in volgende hoofdstukken prevaleren voor de in dit hoofdstuk opgestelde bepalingen.

4. De toepassing van enige Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Baby Spa Netwerk uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 


Artikel 3: Overeenkomst
 

1. Alle aanbiedingen, prijslijsten en Offertes zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

2. Desgevraagd zal Baby Spa Netwerk voor de aanvang van werkzaamheden een Offerte aan Opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.

3. Een Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover Baby Spa Netwerk een Order van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of door Baby Spa Netwerk uitvoering aan een Order wordt gegeven.

4. Opdrachtgever verklaart akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden indien een Opdracht wordt gegeven aan Baby Spa Netwerk van welke aard ook.

5. Alle opgaven van Baby Spa Netwerk met aanduiding van Diensten en/of Producten zijn met zorg gedaan, maar Baby Spa Netwerk kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

 


Artikel 4: Offerte
 

1. Een door Baby Spa Netwerk opgestelde Offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij de Offerte een langere termijn vermeldt.

2. Door Baby Spa Netwerk opgestelde Offertes zijn opgesteld aan de hand van door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. Baby Spa Netwerk gaat uit van de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

3. Alle door Baby Spa Netwerk opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

4. De prijzen in de Offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
 

1. Deelname aan een cursus of les geschiedt op eigen risico. Baby Spa Netwerk noch de desbetreffende docent kan aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of lichamelijk letsel opgelopen tijdens of na de cursus of les. 

2. Baby Spa Netwerk is niet aansprakelijk voor de wijze van gebruik en uitvoering door de baby spa, van de door Baby Spa Netwerk verstrekte informatie.  

3. Baby Spa Netwerk is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade aan Opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving en dergelijke.
4. Een eventuele aansprakelijkheid van Baby Spa Netwerk is nooit hoger dan het jaarlijkse bedrag van deelname.

5. Baby Spa Netwerk is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van enige intellectuele eigendommen van derden die het gevolg zijn van gebruik van, door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.

 


Artikel 6: Overmacht
 

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Baby Spa Netwerk, waardoor nakoming redelijkerwijs niet van Baby Spa Netwerk verlangd kan worden.

2. In alle gevallen van overmacht heeft Baby Spa Netwerk het recht de termijn van uitvoering van de verplichtingen met de duur van de overmacht op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met of zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

3. In geval van een gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding op grond van het genoemde onder 2. van dit artikel is Baby Spa Netwerk niet gehouden tot enige schadevergoeding.

4. Onder 1. van dit artikel genoemde omstandigheden zijn (onder meer) begrepen:
overheidsmaatregelen, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan personeel, wanprestatie door derden die voor de uitvoering door Baby Spa Netwerk zijn ingeschakeld, brand, rampen, epidemie of oorlog(gevaar).

 


Artikel 7: Persoonsgegevens
 

1. De door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van Baby Spa Netwerk. Hierbij neemt Baby Spa Netwerk de bepaling van Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht.

2. De Opdrachtgever heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens die door Baby Spa Netwerk worden verwerkt.

3. Baby Spa Netwerk gebruikt persoonsgegevens voor het verwerken van Overeenkomsten. Tevens worden deze gegevens gebruikt om Opdrachtgever zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe uitgaven van Producten en Diensten van Baby Spa Netwerk.

4. De Opdrachtgever kan een verzoek bij Baby Spa Netwerk indienen voor inzage van zijn/haar opgenomen persoonsgegevens. Daarnaast kan de Opdrachtgever verzoeken wijzigingen of aanvullingen in zijn/haar persoonsgegevens aan te brengen of deze persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden te gebruiken.

 


Artikel 8: Geschillen
 

1. Geschillen tussen Opdrachtgever en Baby Spa Netwerk, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Wij zijn lid van Klachtenportaal Zorg. 

2. Indien de partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van Groningen.
Artikel 9: Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

 


Hoofdstuk 2: Algemene Leveringsvoorwaarden


Artikel 10: Begripsbepalingen
 

In dit hoofdstuk, Algemene Leveringsvoorwaarden, wordt verstaan onder:
Factuurbedrag: Totaalprijs voor bestelde Diensten en Producten.
Factuurdatum: Datum waarop de hoogte van het Factuurbedrag is overeengekomen.
Gecertificeerde Baby Spa: Ondernemer die op geldige wijze is ingeschreven voor deelneming aan Baby Spa Netwerk.
Contributie: Totaalprijs voor lidmaatschap per kalenderjaar. 

 


Artikel 11: Aanmelden en inschrijving 
 

1. Aanmelden bij Baby Spa Netwerk geschiedt via de website www.babyspanetwerk.nl

2. Baby Spa Netwerk behoudt zich het recht voor een aanvraag voor lidmaatschap te weigeren.

3. De aanmelding wordt omgezet in een inschrijving indien aan de betalingsverplichting is voldaan.   

4. Men mag zich na een positieve audit, een gecertificeerde baby spa noemen en het keurmerk gebruiken op eigen website. 


 

Artikel 12: Betaling
 

1. Prijzen van Diensten en Producten worden vastgesteld door Baby Spa Netwerk en vermeld op de website www.babyspanetwerk.nl.

2. Betaling geschiedt door betaling op Rabo-rekeningnummer NL91RABO 0344 087 778 t.n.v. Stichting Baby Spa Netwerk Europe o.v.v. het factuurnummer; deze staat op de factuur.

3. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk veertien dagen na de Factuurdatum bijgeschreven te zijn op de bankrekening van Babypraktijk Noord. 

4. Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen de onder 3. van dit artikel genoemde betalingstermijn heeft voldaan, zal de aanmelding niet worden omgezet in een inschrijving.

5. Indien een persoon, bedrijf of instelling (een gedeelte van) het Factuurbedrag vergoedt, blijft de Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor de betaling hiervan.

 


Artikel 13: Beëindigen lidmaatschap
 

1.. Beëindigen van het lidmaatschap kan zonder opgave van reden, een maand voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar door middel van een e-mail naar Baby Spa Netwerk. 

2. Beëindigen van het lidmaatschap door overmacht is mogelijk; dit dient aantoonbaar gemaakt te worden aan Baby Spa Netwerk. Artikel 14: Auteursrechten

1. De auteursrechten van aangeboden en beschikbaar gestelde Handboeken, Cursussen en Cursusmaterialen berusten bij Baby Spa Netwerk.

2. Het is uitdrukkelijk verboden Handboeken, Cursussen en Cursusmaterialen geheel of ten dele te (laten) verveelvoudigen in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder begrepen: kopiëren of laten kopiëren, of anderszins te openbaren.

3. Het is uitdrukkelijk verboden Handboeken,  Cursussen of Cursusmaterialen te verkopen of anderszins af te staan aan derden.

4. Baby Spa Netwerk is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes en op haar website en/of andere informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van Offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Baby Spa Netwerk als bindend.

 


Hoofdstuk 3: Slotbepaling


Artikel 15: Slotbepaling

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld op 1 februari 2022 en treden per deze datum in werking. Met de inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden vervallen alle eerdere regelingen betreffende hetgeen in deze Algemene Voorwaarden geregeld wordt.

2. Op Overeenkomsten die zijn gesloten voor de invoering van deze Algemene Voorwaarden, zijn de voorwaarden zoals die bij het sluiten van betreffende Overeenkomst golden en/of zijn overeengekomen.

3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Baby Spa Netwerk. 

4. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij Baby Spa Netwerk en te raadplegen op de website www.babyspanetwerk.nl.

bottom of page